ادبیات فارسی راهنمایی

مطالب مختلف دستوری، ارایه ها، و.....

شعري از سعيد بيابانكي


هزار بار گفتم

با این باد های هرزه نپر

به انها نخ نده

حالا

بالای آن دکل

با سیم های لخت فشار قوی

دست و پنجه نرم کن

- باد بادک جوان-
+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم فروردین 1391ساعت 21:47  توسط منصور . اسعدی  | 

نكته

باسلام

نمونه سوالات زير را دانش اموزان مدارس شاهد و علوم پزشكي


به عنوان تكليف عيد تايپ و تهيه كردند و


من هم عينا انها را داخل وبلاگ گذاشتم 


 بدون اشكال نيستند ولي گردن خودشون .


بازم دستشون درد نكنه كه اين زحمت رو قبول كردند

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین 1391ساعت 21:11  توسط منصور . اسعدی  | 

نمونه سوال سوم راهنمايي فروردين 91سري 4

 

معنی کلمات

1-معنی کدام واژه نادرست است ؟

1)شیون: ناله و زاری                                                 2)طنین : صدا و آواز

3)بلند آوازه: معروف ومشهور                                                4)مقطٌّع:سختی و دشواری

2-معنی واژه ی صومعه چیست ؟

1)عبادت                           2)روزه گرفتن                    3)نماز خواندن                    4)عبادتگاه

3-واژه ی عریضه به کدام معنا آمده است؟

1)اعتراض کردن                                                        2)دل بر کاری نهادن

3)نامه ای که کسی به شخص بالاتر از خود بنویسد              4)روی گرداندن

4-معنی عیال وعیان در کدام گزینه آمده است ؟

1)همسر ، آشکار                 2)خانواده ، چشم                 3)فرزند ، پنهان                  4)ظاهر ، خانواده

5-معنای کلمه ی رمق چیست ؟

1)توان                             2)درمانده                          3)آخرین                           4)نگران

6-معنای واژه ی رخسار چیست ؟

1)  روی                            2)چهره                             3)عارض                           4)تمام موارد

7-جاه در لغت به چه معناسست ؟

1)منزلت                            2)گودال                            3)خبر                              4)سخن

8-معنی کدام واژه نادرست است ؟

1)جفا پیشه:ستمگر              2)فرتوت:فوت شده              3)حرص:آز                       4)موسم:دوران

9-واژه ی حریف به کدام معنی نیامده است ؟

1)رفیق                                      2)همکار                           3)هم حرفه                        4)هم سفر

10-معنی واژه ی مشقّت چیست ؟

1)مهربانی                         2)عطوفت                          3)دشواری                         4)گزینه ی 1و2

11-معنی کدام گزینه نادرست است ؟

1)تعرّض:دارای سطح پهن     2)رمق:توان                      3)واپسین:آخرین                 4)رنجور:درمانده

آثار و قرن های شاعران

12-بیت زیر از کیست ؟

به اندازه بود باید نمود                    خجالت نبرد آن که ننمود وبود

1)حافظ                                       2)سعدی                           3)خواجه عبد الله انصاری      4)خواجه نصیر الدّین توسی

13-شعر پرتوی اُمید از کیست ؟

1)حافظ                                       2)مولانا                            3)نظامی                           4)سعدی

14-شعر «از ماست که بر ماست»در چه قالبی سروده شده است ؟

1)قصیده                           2)غزل                              3)مثنوی                           4)قطعه

15-کدام کتاب اثر ناصرخسرو است ؟

1)مرزبان نامه                    2)سفرنامه                         3)اخلاق ناصری                  4)الهی نامه

16-کدام گزینه از آثار های منظوم نمی باشد ؟

1-شاهنامه                         2)مرزبان نامه                    3)مثنوی معنوی                  4)منطق الطّیر

17-نثر کدام درس تاریخی است ؟

1)آداب زندگانی                             2)موش و گربه                   3)دروازه ای به آسمان                   4)شگفتی های آفرینش

18-کتاب گلستان سعدی با کدام کتاب هم زمان بوده است ؟

1)مناجات نامه                    2)اخلاق ناصری                  3)قابوس نامه                     4)کیمیای سعادت

سوالات چهار گزینه ای

19-کدام گزینه از انواع نثر امروزی است ؟

1)نثر روزنامه ای                2)نثر داستانی                     3)نثر فیلم نامه ای                4)تمام موارد

20-نثر کدام گزینه تاریخی محسوب نمی شود ؟

1)قابوس نامه                     2)اخلاق ناصری                  3)روز نامه ای                    4)گلستان سعدی

انواع ترکیبات

21-ترکیب کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟

1)آداب زندگانی                             2)غم مردمان                      3)طالب علم                        4)گفتار خیره

22-در کدام گزینه بن فعل دیده نمی شود ؟

1)پرهیزگار                        2)تهمت زده                       3)کم سخن                         4)بد آموز

23-اجزای کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟

1)سرزنش                         2)کشتیبان                         3)جنبیدن                           4)خطرناک

24-کدام ترکیب ادبی است؟
1)درس قرآن                      2)سرّ غیب                         3)سیل فنا                          4)خار مغیلان

املاء

25-املاء کدام گزینه نادرست است ؟

1)بلعکس                     2)بالاخره                     3)بالاجبار                     4)بالفعل

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم فروردین 1391ساعت 18:56  توسط منصور . اسعدی  | 

نمونه سوال سوم راهنمايي فروردين 91سري 3

 

 

ü      

 
                                                          1- در کدام گزینه واژه مخفف به کار رفته است؟  (خود آموز هدفدار فارسی)

الف)هجده،هژده                          ب)آشیان،آشیانه                    ج)میان،میانه                       د)گهر،گوهر

ü      

 

 

 
2ـ کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟   (خود آموز هدفدار فارسی)                                                                     (خود اموز هدفدار فارسی)

الف)رخ زیبا                            ب)گوی سعادت                    ج)مرغان سحر                  د) رحمت خداوند

3ـ جایگاه مسند در جمله های زبانی در کدام گزینه آمده است؟ (خود آموز هدفدار فارسی)                                                                    ود اموز هدفدار فارسی)

ü      

 
الف)قبل از مسند الیه (نهاد)                                                 ب)بعد از فعل ربطی

ج)بعد از نهاد و قبل از فعل ربطی                                        د)قبل از نهاد و بعد از مفعول

4ـ در کدام گزینه همه واژه ها جمع مکسر هستند؟ (خود آموز هدفدار فارسی)                                                                    خود اموز هدفدار فارسی)

ü      

 
الف)نباتات ،علامات ،آیات                                                ب)حشرات،ستارگان،غلامان

ج)یاران،عجایب،حیوانات                                                  د)جواهر،انواع،معادن

ü      

 
5ـ در بیت: (پای چو در راه نهاد آن پسر/پویه همی کرد و در آمد به سر) نهاد جمله کدام است؟(خود اموز هدفدار فارسی)

الف)پای                              ب)راه                                 ج)آن پسر                             د)پویه

ü      

 
6ـ کدام گزینه شبه جمله نیست؟(خود آموز هدفدار فارسی)                                                                    

الف)هان                           ب)آی                                   ج)مخور                            د)دریغ و درد

7ـ در کدام گزینه قید حالت به کار رفته است؟(خود آموز هدفدار فارسی)                                                                    

ü      

 
الف)او هرگز از حرف های من سردرد نمی آورد                            ب)همه تکالیفم را انجام می دهم

ج)متاسفانه نتوانستیم پیدایش کنیم                                                 د)حرف های معلم کاملا آرام بخش بود

ü      

 
8ـ کتاب (تذکرة الاولیا) تالیف کیست؟(خود آموز هدفدار فارسی)                                                                   

الف)ابوالفضل بیهقی             ب)محمد غزالی             ج)عطار نیشابوری                    د)نصیرالدین طوسی

9ـ با توجه به معنی،املای کدام گزینه غلط است؟(خود آموز هدفدار فارسی)                                                                   

ü      

 
الف)ققنوس:پرنده ی افسانه ای                                              ب)مظهر:جلوه گاه

ج)وقفه:درنگ                                                                  د)غافله:کاروان

ü      

 
10ـ کدام گزینه معمولا به شکل مونولوگ نوشته نمی شود؟(خود آموز هدفدار فارسی)                                                                   

الف)مناجات ها                       ب)نیایش ها                          ج)نمایش نامه ها                      د)مرثیه ها

ü      

 
11ـ کدام فعل (ماضی التزامی) است؟(رشد)

الف)دیده ام                            ب)دیده بودم                         ج)دیده باشم                            د)می دیدم

ü      

 
12 ـ کتاب (کیمیای سعادت ) تالیف کیست؟(رشد)

الف)ابوالفضل بیهقی             ب)محمد غزالی         ج)خواجه عبدالله انصاری          د)خواجه نصیرالدین توسی

ü      

 
13ـ در مصراع: ( پایش از آن پویه در آمد زدست) پویی به چه معنی است؟(رشد)

الف)گرفتگی                        ب)دویدن                          ج)ناراحتی                      د)عجله

ü      

 
14ـ مفرد کدام جمع مکسر درست نیست؟ (رشد)

الف)الوان : لون                   ب)اسرار: سرّ                    ج)رعایا:رعیت                  د)مواعظ:واعظ

ü      

 
15ـ کدام اثر از مشهور ترین فابل های ادبیات فارسی است؟(رشد)

الف)کلیله و دمنه                 ب)تاریخ بیهقی                   ج)قابوس نامه                   د)تذکرةالاولیا

ü      

 
16ـ املای کدام واژه صحیح است؟(رشد)

الف)موجّح                      ب)ترجیه                         ج)ازدهام                         د)سپاس گزار

ü    

 
17ـ کدام فعل (ماضی نقلی) است؟(رشد)

الف)دیده باشید                 ب)رفته اند                     ج)خریده بودند                  د)سپردی

ü      

 
18ـ کدام قالب شعری برای سرودن داستان مناسب است؟(رشد)

الف)غزل                     ب)قصیده                         ج)رباعی                      د)مثنوی

19ـ کدام گزینه با بقیه ناهماهنگ است؟(رشد)

ü      

 
الف)ملول ،بیزار                                                ب)مهتر،کوچکتر

ج)مستلزم،نیازمند                                              د)میغ،ابر

ü      

 
20ـ نوع کدام ترکیب،با بقیه متفاوت است؟(رشد)

الف)شاگرد هشیار          ب)ایام درس                    ج)ره راست                  د)آزادگان بردبار

ü      

 
21ـ با توجه به معانی داده شده،کدام لغت نادرست است؟ (بانک سوالات)

الف)حوضه =ناحیه                                              ب)یوم =روز

ج)ترغیب =تشویق                                                د) اصحاب =یاران

ü  

 
22- «نماز شب کردی» یعنی :  (بانک سوالات)     

الف) نماز شب می خواند                                          ب) موقع نماز شب می خوابید

 ج) موقع نماز شب بیدار می شد                                  د) نمازهای یومیه را شب می خواند

23-جمع مکسر « زمام،غریزه»کدام گزینه است؟(بانک سوالات)

ü      

 
الف)زمان،غرایز                      ب)ازمنه،غرایز                    ج)ازمه،غرایز                 د)زمانها،غریزه ها

ü      

 
24-کدام بک از افعال زیر «لازم»است؟(بانک سوالات)

الف)سپرده بود                         ب) نپا یید                            ج) می پیچیدند                         د) آورد

 

ü      

 
- فعل «بر می بست» چه نوع فعلی است؟(بانک سوالات)25

الف)مضارع اخباری               ب)ماضی ساده                        ج)ماضی استمراری                د)ماضی بعید

26-کلمه ی«جیب»دربیت زیر چه نقشی دارد؟(بانک سوالات)

ü      

 
                     « کنم از جیب نظر تا دامن                                 چه عزیزی که نکردی با من»

الف)فاعل                            ب)مفعول                               ج)مسند                               د)متمم

ü      

 
27-مفرد کلمه«مصالح»کدام یک از گزینه های زیر است؟(بانک سوالات)

الف)صلح                           ب)اصلاح                              ج)مصلحت                           د)صلاح

ü      

 
28- کدام کلمه با کلمات دیگر هم خانواده نیست؟(بانک سوالات)

الف)خوف                         ب)مخوف                              ج)مخفف                              د)خائف

29-ابیات:                       (بانک سوالات)

              ندهد هوشمند روشن رأی                                           به فرومایه کارهای خطیر 

ü      

 
              بوریاباف اگر چه بافنده است                                        نبرندش به کارگاه حریر    

الف)قصیده                          ب)غزل                             ج)قطعه                        د)مثنوی

30-منظور شاعر از این بیت:                     (بانک سوالات)

             « ای نام تو بهترین سرآغاز                                 بی نام تو نامه کی کنم باز»

الف)هر کاری را با نام خدا باید اغاز کرد 

ب)نامه را باید با نام خدا آغاز کرد

ü      

 
ج)کتاب خواندن را باید با نام خدا آغاز کرد  

د)موارد الف و ج

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم فروردین 1391ساعت 18:55  توسط منصور . اسعدی  | 

نمونه سوال سوم راهنمايي فروردين 91سري 2

 

- کدام یک از بیت های زیر باهم ارتباط معنایی دارند؟

الف)آفرینش همه تنبیه خداوند دل است          دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

ب)این همه نقش عجب بردرودیواروجود         هرکه فکرت نکند نقش بودبردیوار

ج)خبرت هست که مرغان سحر میگویند         آخرای خفته سرازخواب جهالت بردار

د) کوه ودریا ودرختان همه درتسبیح اند          نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

ر)توحیدگوی اونه بنی آدم اند وبس               هربلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد

1)الف،ج،ر                 2)ب،د،ر                       3)الف،ر،ب                   4)ج،د،ر

14- همه ی گزینه ها نیاز به بازگردانی دارندبه جز...

1)مکن به چشم ارادت نگاه در دنیا 

2)فریدون را سرآمدپادشاهی

3)حرامش باد ملک وپادشاهی

4)درخت،غنچه برآوردوبلبلان مستند

15-کدام گزینه ازنمونه های فابل درادبیات فارسی نیست؟

1)مرزبان نامه            2)موش وگربه                3)کلیله ودمنه                  4)گلستان

16-همه ی آرایه های ادبی دربیت:«گربرکنم دل از تو وبردارم ازتومهر/آن مهر برکه افکنم آن دل کجا برم؟»به کاررفته اند به جز...

1)تکرار                  2)کنایه                         3)مراعات نظیر                4)تشبیه

بخش اول :دستور وآرايه ها

1- بيت زير چند جمله است ؟

(( ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي                     نروم جز به همان ره كه توام راهنمايي))

الف: چهار                      ب :پنج                  ج :شش                        د: هفت

2- همه گزينه ها جز گزينه ي ..................... جمع هستند .

الف: ادويه                   ب: حقايق                 ج: ابنيه                     د : شادان

3- در بيت كدام آرايه ي ادبي ديده نمي شود ؟

(( پرسش تشنگي را تو آبي ، جوابي                              ريگ هاي بيابان تو را مي شناسند))

الف : تشبيه                       ب: تشخيص               ج: تناسب           د: ضرب المثل

4- گزينه ي نادرست را انتخاب كنيد .

الف : باران نماد طراوت                         ب: ريگ هاي بيابان نماد عطش و تشنگي

ج: برگ نماد و رويش                             د: گل نرگس نماد حضرت مهدي (ع)

5- گروه كلمات كدام گزينه همگي هم خانواده هستند

الف : اقتدار – مقتدر- مقتدا                                 ب: تحليل – احتمال – محلول

ج: ملاح – تلميح- املاح                                    د: استحكام – تحكيم – محكم

6- در بيت زير چند تشبيه به كار رفته است ؟

(( علم بال است مرغ جانت را               بر سپهر او برد روانت را ))

الف : ندارد                  ب: يك                   ج: دو                        د: سه

7- كدام گزينه مشت محسوب مي شود .

الف : بيابان                 ب: ستارگان                ج: روش                      د: مدهوش

8- در بيت چند فعل وجود دارد .

(( ديده اي نيست نبيند رخ زيباي تورا                          نيست گوشي كه همي نشود آواي تورا))

الف: دو              ب: سه                   ج:چهار                          د :پنج

9- پسوند به كار رفته در كدام گزينه با بقيه متفاوت است ؟

الف :رواني                    ب: جسماني                 ج: روحاني                     د: طولاني

10- زمان فعل كدام گزينه درست نوشته شده است .

الف : يار بد بر جان و بر ايمان زند (مضارع اخباري)

ب: تاتواني ميگريز از يار بد (مضارع  اخباري )

ج: مار بد تنها تو را بر جان زند (مضارع التزامي )

د: دوستان خوب عيب ها را به هم مي نمايانند (ماضي استمراري )

11- همه ي گزينه ها جز گزينه ......................... جمع هستند .

الف :مصاحبت               ب: مصائب              ج:  اصحاب              د: خصال

12- فعلي كه در گذشته با شرط و شك و آرزو همراه باشد ماضي ......................... است.

الف:نقلي                     ب: التزامي             ج: استمراري                د: بعيد

13- بيت چند جمله است .

(( هي بيا با من بران اين خرس را                          خرس را مگزين مهل همجنس را ))

الف: چهار                ب: پنج                   ج: شش                     د : سه

14- در بيت همه ي آرايه ها جز آرايه ........................ به كار رفته است

((مهرابله مهر خرس آمد يقين                   كين او مهراست مهر اوست كين ))

الف: تكرار                  ب: تضاد            ج: جناس                د : ضرب المثل

15- همه ي گزينه ها جز گزينه .......................... هم خانواده است .

الف: وقوف                   ب: واقف            ج: توقيف                  د: موافقت

16- كدام گزينه نقش قيد دارد .

الف: هر روز           ب: جايگاه                ج: چند ساعتي                 د: كوچه ها  و ميدان ها 

17- همه ي گزينه ها جز .................... مشتق هستند.

الف: فروزان          ب: پرسش                   ج: پربار                     د: انديشه

بخش دوم املا و تاريخ ادبيات

1- املا كدام گزينه نادرست است 

الف : بالاجبار               ب: بالعكس                 ج: بالاخره                  د : بلافاصله

2- كدام گزينه به معني جرئت و شهامت درست نوشته شده است

الف : ذهره              ب :زهره              ج:  ظهره                   د: ذحره

3- سبك مرزبان نامه به كدام يك از آثار زير نزديك است .

الف: قابوس نامه            ب: كليله و دمنه        ج: مخزن الاسرار            د مثنوي معنوي

4- آثار مربوط به كدام گزينه به ترتيب نثر مسجع و نثر ساده است .

الف : الهي نامه – مناجات نامه                      ب: مناجات نامه – قابوس نامه

ج: اخلاق ناصري – قابوس نامه                     د: مناجات نامه – الهي نامه

5- پيرهرات لقب چه كسي است .

الف: خواجه نصيرالدين توسي                              ب: خواجه نظام الملك                              

ج: خواجه عبدالله انصاري                                 د: ابوالفضل بيهقي

 

6- كدام يك از آثار محمد غزالي نمي باشد .

الف: كيميا سعادت                                         ب: احياي علوم دين        

ج: سوانح العشاق                                           د: نصيحة الملوك

7- كدام گزينه  مترادف (صنع) نمي باشد

الف: روزي                   ب : بنده             ج: احسان                 د: آفريده

8- كدام گزينه از فايل هاي فارسي نيست .

الف : منطق الطير عطار          ب: گلستان سعدي         ج: كليله و دمنه           د: مرزبان نامه

9-كدام اثر جزو مثنوي هاي مهم فارسي نيست .

الف: شاهنامه         ب : گلستان             ج: مثنوي معنوي                د: ليلي و مجنون

10- مفهوم كدام گزينه در مقابل آن درست نوشته شده است .

الف :التفاف : پناه بردن                                                      ب: فراست : توانايي          

 ج: مشقت : دلسوزي                                                         د: خلل : تباهي

بخش سوم سوالات تيزهوشان و نمونه در سال هاي قبل

1- كدام كلمه غير ساده است

الف آواز                    ب: پايان               ج: آهن            د : شادي

2- در كدام يك از قالب هاي شعري در در آوردن قافيه راحت تر است .

الف : غزل               ب: مثنوي            ج: قطعه            د : قصيده

3- در عبارت : (( مي روم بالا تا او ج ، من پرواز بال و پرم )) كدام كلمه مسند است

الف : بالا               ب: اوج              ج: پر                          د: بال و پر

 

4- املاي كدام كلمه با توجه به معني غلط است

الف :تفضيل : شرح دادن                                  ب: ساتر : پوشاندن     

ج: احتراض : دوري                                     د : تهذيب : پاكسازي 

5- كتاب ((اساس الاقتباس )) از كيست

الف: محمد غزالي                                        ب: خواجه نصيرتوسي     

ج: مولوي                                               د: خواجه عبدالله انصاري

6-كدام تركيب با بقيه ي تركيب ها فرق مي كند

الف : اقليم وجود             ب: استيلاي مغول            ج: چشم نرگس          د مجمع علمي     

7- اسمي كه صفتي براي آن ذكر مي شود چه نام دارد

الف : مسند اليه                ب: مسند                 ج: موصوف                د: قيد

8- دانش با كدام يك هم خانواده است

الف: دارم              ب:افزايش                ج: داوود                  د : مي دانم

9- كلمه اي كه با وند ساخته مي شود چه نام دارد

الف پسوند            ب : پيشوند                     ج: ميان وند                د :مشتق

10-بن مضارع و مضارع رفتن به ترتيب كدام است

الف: رو، رفت                   ب: رفت ،رفت               ج: رفت ،رو              د: رو ،رو

11- ساخت دستوري كدام گزينه متفاوت است

الف: گران                      ب: لرزان            ج: دمان              دوان

12- نقش به چه معناست

الف: تندي             ب : شورو حا ل                    ج:اضطراب           د: ترس

13- كدام يك تفسير است

الف:نفخات الانس            ب : كشف الاسرار       ج :اشعار رابعه          د: مثنوي
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم فروردین 1391ساعت 18:54  توسط منصور . اسعدی  | 

نمونه سوال سوم راهنمايي فروردين 91سري 1

1024x768

 

درس 1

1-کدام گزینه نادرست است ؟

الف)کشف الاسرار اثر رشيد الدین میبدی

ب)حدیقه الحقیقه اثر سنایی غزنوی

ج)الابنیه عن حقایق الادویه اثر خواجه نصیرالدین قدسی

د)اسکندرنامه اثرنظامی

2-املای کدام گزینه با توجه به معنی نادرست است ؟

الف)طریقت: راه وروش    ب)بساط: گستردگی   ج)سنا:ستایش     د)نصرت :کمک


4-دربیت زیر نقش واژه هایی که زیر آنها خط کشیده شد ه به ترتیب کدام است؟

(علم دین ، بام گلشن جان است        نردبان، عقل و حس انسان است.)

الف)مضاف الیه، نهاد   ب)نهاد، نهاد      ج)نهاد، مسند   د)مسند، نهاد

5-درهنگام نوشتن املا به چه کلماتی بایدتوجه کرد؟

الف) انتخاب قلم و کاغذ مناسب                 ب)درست نوشتن کلمات

ج)شیوه ی صحیح به دست گرفتن قلم       د)همه ی موارد

6-کدام گزینه مفهوم بیت زیرر ابیان می کند؟

(علم دین ، بام گلشن جان است    نردبال، عقل و حس انسان است.)

الف)عقل و حس انسان جان را گلشن می سازد.

ب)بام گلشن جان مانند نردبانی برای علما و دانشمندان است.

ج)دین ، باغی است که عقل و حس انسان  هرگز به آن نمی رسد.

د) شناخت دین ،اوج زیبایی و کمال جان است و وسیله ی رسیدن به آن عقل و حس آدمی است.

7-کدام گزینه نادرست است؟

الف) سنایی غزنوی شاعر و عارف معروف ایرانی در قرن ششم می زیست.

ب)سهراب سپهری اشعارش را در مجموعه ای به نام هشت کتاب منتشرکرد.

ج)الابنیه عن حقایق الادویه در عهدمنضور بن نوح سامانی تالیف شده است.

د)کشف الاسرارا و نحوه الابرار نوشته ی خواجه عبدالله انصاری است.

8-با توجه به عبارت زیر نهاد و گزاره درکدام گز ینه صحیح ذکر شده است ؟

ای ابوذر هم نشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از هم نشین بد است .

الف) ای ابوذر:نهاد هم نشین نیک بهتر از تنهایی است : گزاره

ب)هم نشین نیک : نهاد تنهایی بهتر از هم نشین بد است :گزاره

ج)هم نشین نیک: نهاد  - تنهایی بهتر از هم نشین بد است : گزاره

د)بهتر از تنهایی:نهاد   - است: گزاره
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم فروردین 1391ساعت 18:50  توسط منصور . اسعدی  | 

نمونه سوال دوم راهنمايي فروردين 91سري 3

-معنی کلمه ی مستمعان کدام است؟

1)گویندگان                          2)شنوندگان                     3)شنونده                 4)گزینه ی2و3  

2- معنی کلمه ی ارشاد کدام است؟

1)راهنما                            2)راهنمایی                     3)هدایت کننده            4)گزینه ی2و3

دستور

3-کدام کلمه از نظرساخت با بقیه متفاوت است؟

1)خشمگین                        2)ایرانی                         3)نوازش                  4)ناهموار

4-فعل اسنادی کدام ویزگی فعل را ندارد؟

1)شمار                           2)شخص                         3)انجام کار               4)زمان

5-در کدام گزینه صفت دیده می شود؟

1)انعطاف پذیر                  2)لطیفه پرداز                    3)فروغ                    4)تقریر

6-فعل کدام گزینه درست مشخص نشده است؟

1)هزاران گوهر معنی نماید                                          2)گهی اسرار قرآن باز گوید  

3)مکن از مقصد اصلی فراموش                                     4)ز دانش بخشد ت هردم مرادی

7-کدام گزینه نادرست جمع بسته شده است؟

1)بازرسین                    2)رفتگان                        3)مقاصد                      4)تعارفات


 قالب شعری

8-کتاب های نظامی در چه قالبی سروده شده است؟

1)قطعه                      2)رباعی                          3)مثنوی                       4)لف ونشر

املا
جاهای خالی را پرکنید0

9-گرچه درکسب هنررنج............می باید0

1)طعب                    2)طئب                             3)تعب                          4)تئب

10-زیبایی طبیعت...........به سبزه وگل نیست0 

1)منهصر                  2)منحثر                           3)منحسر                        4)منحصر

نگارش

11-از مثل ها وحکایات درنوشته ی خود ...........استفاده کنید

1)به تناسب موضوع      2)به ندرت                       3)اکثرا                        4)هیچ کدامآرایه

12-در بیت (ناشناسی که هم آغوش خطرخفت درخوابگه پیغمبر)کدام ارایه دیده می شود؟

1)تشبیه                    2)انسان نمایی                  3)تلمیح                             4)هیچ کدام

13- در کدام ارایه عملکرد یک حس رابه حسدیگر نسبت می دهیم؟

1)طباق                  2)مراعات نظیر                3)تشخیص                           4)حس امیزی

14-اگرسخن ما دومعنی دور و نزدیک داشته باشد ومنظور ما معنی دورباشد از ارایه استفاده کرده ایم ؟

1)مراعات نظیر        2)تلمیح                          3)کنایه                               4)تشبیه

تاریخ ادبیات

15-کتاب ردپایی دربرف از..........وایرج میرزا در زمان...........بود

1)سعید بیابانکی -قاجار    2)ایرج میرزا_قاجار            3)سعید بیابانکی -معاصر  4)ایرج میرزا-معاصر


16- کتاب بهارستان از کدام شاعر است؟

1)سعدی                     2)قائم مقام فراهانی             3)جامی                      4)ایرج میرزا

معنی شعر
مصراع  زیر رامعنی کنید 

17-و ان که حب وطن نداشت به دل

1)و ان کسی که وطن دوستی در دلش وجود نداشته باشد

2)ای کسانی که برای وطن خود نجنگیدید

3)و ای کسانی که به کشور خود ظلم کردید

4)هیچ کدام

18-کدام گزینه هم معنی این مصراع سعدی است(سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز)؟

1)همچو مردان جان سپردن زندگی است                                2)چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است

3)عشق با دشوار ورزیدن خوش است                                   4)از ولای دود مانشزنده ام


معنی نثر

19- عبارت (.........ازخردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد)راکدام گزینه کامل می کند؟

1)ملک                        2)ملک                             3)ملک                       4)ملک

20-کدام گزینه در صورت داشتن تشدید معنی اش تغییر نمی کند؟

1)مبین                      2)قوت                                3)سن                         4)مقدم                                                                          تهیه کننده:محمدحسین آزادبه نام خدا

 

1)انیس به معنی ........... است.

1)دوستی                   2)انس گیرنده                         3)همدم                         4)گزینه ی2و3

2)برکات به چه معنا است ؟              

1)بسیاری                  2)یمن                   3)ج برکت                             4)هرسه گزینه

3)مهم ترین ویژگی خاطره ...........  است.                 

1)خیالی بودن                    2)مستندبودن                   3)طنزبودن                    4)هیچ کدام       

4)اگرنویسنده شرح حال خود رابنویسد به این نوع شرح حال نویسی ............. می گویند.             

1)زندگی نامه                    2)بیوگرافی                    3)اتوبیوگرافی                 4)هیچ کدام       

5)کدام یک ازفعل های زیرناگذرا است ؟         

1)خواهیم بود                    2)رسیدند                       3)گفتیم                          4)می آورند      

6)درکلمات داده شده چند جمع «مکسر»وجود دارد؟       

«شعرا،مجالس،مطالب،حلاوت،فوق العادّه،اشعار،درخشان»                      

1)چهار                           2)سه                            3)دو                            4)یک            

7)کدام یک از فعل های زیرمضارع اخباری نیست؟       

1)می خوانم                       2)بخورد                      3)می خوردم                   4)هیچ کدام          

8)کدام قالب  شعری است که چهار مصراع دارد و معمولاً مصراع های زوج آن هم قافیه است؟

           

1)مثنوی                              2)چارپاره              3)قطعه                         4)غزل           

9)درکدام گزینه،غلط املایی وجود دارد ؟                 

1)برخی افراد وقایع وحوادث را هر روز برای خود یادداشت می کنند.

2)بعضی از این یادداشت های روزانه به زندگی نامه،داستان وحتیّ فیلم سینمایی تبدیل شده است.

3)گاهی نویسنده برای ثبت خاطرات واحوال زندگی،منابع خوبی پدید می آورد.

4)در شرح حال نویسی پرداختن به جزییات و توصیف حالت ها،نوشته را تأثیر گزارتر می کند .

 

 

 

10)در کدام گزینه غلط املایی بیشتری دارد ؟             

1)اگر چه درطول تاریخ،ستم ها و گزند های فراوانی دیده،امّا هرگز ایمان،عزّت و اراده ی استوارخودرا ازدست نداده است.

   2)قالب خانه های ایران یک طبقه است .                   

3)مأمور صلیب سرخ برگشت وبه او خیره شد.          

4)هیچ کدام                    

11)درشعرزیرچند آرایه دیده می شود ؟                             

«برق ازشوق که می خندد بدین سان قاه قاه ؟                   ابرازهجرکه می گرید بدین سان  زارزار»

1)چهار                         2)سه                             3)یک                                4)دو

12)در بیت زیر چند آرایه دیده می شود ؟                  

«ای هدهد صبا به سبا می فرستمت                           بنگر که از کجا به کجا می فرستمت»

1)شش                        2)پنج                                 3)هفت                              4)چهار

13)در بیت زیر کدام آرایه وجود دارد ؟

«تکّه یخ ها چه سر به زیر و صبور                           جای خود را به چشمه ها دادند»

1)کنایه                        2)تشخیص                            3)جان بخشی                        4)تشبیه

14)در کدام گزینه آرایه ی تلمیح  به آیه دارد ؟

1)زنهار مگو سخن به جز راست    هر چند تو را در آن ضررها است .

2)روزی که در آن نکرده ای کار    آن روز ز عمر خویش مشمار

3)دارای دو گیتی ملک العشر خدایی     کاو را نه نیاز است ونه انباز و نه همتا

4)گزینه ی1و3

15)سنایی غزنوی در چه قرنی می زیست ؟

1)قرن 5                    2)قرن7                            3)قرن 6                                    4)قرن 4

16)شعر «پند پدر»ازکیست واز شاعران چه دوره ای است؟

1)جامی-صفویّه                          2)ایرج میرزا-قاجار                       3)ایرج میرزا-صفویّه

17)بیت «می باش به عمر خود سحرخیز/وز خواب سحرگهان بپرهیز»با کدام بیت ارتباط معنایی نزدیک تری دارد ؟

1)صبح صادق،قدرت کاذب شکست/رشته های دام اهریمن گسست

2)به وقت صبح قیامت که سرزخاک بر آرم/به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم

3)صبح آمده است بر خیز بانگ خروس گوید/وین خواب و خستگی را در شطّ شب رها کن

4)می رود صبح و اشارت می کند/کاین گلستان خنده واری بیش نیست

18)مفهوم بیت «سخن را سراست ای خردمند و بن/میاور سخن در میان سخُن»در کدام گزینه آمده است ؟

1)هرکه درحال توانایی نیکویی نکند،در وقت ناتوانی سختی بیند.

2)نادان را به ازخموشی نیست و اگر این مصلحت بدانستی،نادان نبودی.

3)هرکه باداناتر از خود کند تا بدانند که داناست،بدانند که نادان است.

4)هرگزکسی به جهل خویش اقرارنکرده است مگرآن کسی چون دیگری در سخن باشد،هم چنان تمام ناگفته،سخن آغازکند.

19)مفهوم جمله ی «قند در دل کسی آب کردن»درکدام گزینه آمده است ؟

1)کنایه از غمگین شدن                                                          2)کنایه ازافسوس خوردن

3)کنایه از خوشحال کردن کسی                                               4)هیچ کدام

20)«فاصله ی آشپزخانه تا مکتب خانه را یک نفس طی می کرد»یعنی........

1)فاصله ی آشپزخانه تا مکتب را به تندی وبدون توقّف طی می کرد.

2)فاصله ی آشپزخانه ومکتب را با درنگ و توقّف طی می کرد.

3)فاصله ی بین مکتب و آشپزخانه را با سروصدا طی می کرد.

4)هیچ  کدام

 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم فروردین 1391ساعت 20:11  توسط منصور . اسعدی  | 

نمونه سوال دوم راهنمايي

 

1- معنی لغت (هیاهو) کدام است؟

الف- سر و صدا              ب- سکوت                    ج- آرامی                          د- ب و ج

2- معنی کدام یک اشتباه است؟

الف- حلاوت: تلخی              ب- منشأ: باعث                   ج- نامدار: معروف                  د- رسا: بلند،روشن

3-کدام فعل ماضی استمراری است؟

الف- می روم                      ب- می گویی                  ج- می رفتم              د- هیچ کدام

4- در عبارت (حماسه های شگفت انگیز آفریدند)  کدام مورد (شگفت انگیز) غلط نیست؟

الف- صفت است             ب- مضاف الیه است               ج- یک کلمه مرکب است              د- الف و ج

5- دو فعل (دوید) و (رساند) به ترتیب:

الف- ناگذر، ناگذر           ب- گذرا ، گذرا             ج- ناگذر ، گذرا              د-گذرا ، ناگذر

6- در عبارت(دوستم آرام و با نشاط در جای خود نشست) (ارام) و (با نشاط) چه نقشی دارد؟

الف- مضاف الیه                ب- صفت                ج- قید                    د- مفعول

 7- در عبارت (در فراقش صبر کن با درد و هجران): صبر کن یک............. است

الف- ماضی                      ب- مضارع              ج- دوم شخص جمع               د- فعل امر

8- کدام قالب شعری در باره ی مدح و ستایش است؟

الف- قصیده        ب- ترجیع بند         ج- مثنوی         د- دو بیتی

9- املای کدام کلمه درست است؟

الف- هیاحو                ب- غوقا                ج- سر وسدا          د- عشق

10- املای کدام کلمه غلط است؟

الف- اصتبداد             ب- عنایت           ج- اضطراب       د- توطئه

11- نامه ی امام خمینی به رئیس جمهور روسیه چه نوع نامه ای است؟

الف- سرگشاده         ب- دوستانه               ج- توهین امیز                 د- هیچ کدام

 

12- در عبارت (پرده ی اشک) چه نوع ارایه ای به کار رفته است؟

الف- تضاد              ب- مراعات نظیر             ج- تشبیه            د- تشخیص

13-کدام دارای ارایه جناس است؟

الف- خوار ، خار             ب- شیر ،شیر        ج- حیاط ، حیات         د- همه موارد

14- کدام ارایه ی تضاد است؟

الف- دوست و دشمن         ب- زندگی و حیات       ج- مرگ و میر         د- ب و ج

15- حافظ در قرن چندم می زیست؟

الف- پنجم       ب- ششم     ج- هفتم         د- هشتم

16- سعدی در قرن چندم می زیست؟

الف- هفتم         ب- هشتم        ج- نهم        د- اول

17- خلاصه معنی مصراع (ای وطن، ای دل مرا مأوا) چیست؟

الف- ای جایگاه عشق و محبت من           ب- ای نامرد         ج- ای ایران ای مرز پر گهر         د- الف و ج

18- معنی ( مرده زان خوبتر به باور من):

الف- مرده از او بهتر است از نظر من             ب- سرزمین مردگان        ج- زندگان مرد خور                  د- هیچ کدام

19- معنی نثر چیست؟

الف- نوشته         ب- شعر         ج- نظم     د- هیچ کدام

20- زمستان بیش از انچه باید نمی پاید یعنی :

الف- زمستان هم تمام می شود         ب- زمستان مرد        ج- پاییز امد         د- هیچ کدام

به پایان امد این دفتر              حکایت همچنان باقیست 

با تشکر از اقای اسعدی  


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

                                                           به نام خدا

نام و نام خانوادگی :                                                                  شعبه ی :

1ـ معنی کدام گزینه نادرست است ؟

1)      به جای : در حق

2)      افسون : مکر و فریب

3)      گردون : جهان

4)      افسانه : داستان

2ـ معنی همه ی گزینه ها درست است به جز .... .

1)      زنهار : سکوت کن

2)      به جان : صمیمانه

3)      چشم ادب : نگاه مؤدبانه

4)      چابکی : زرنگی

3ـ با توجه به بیت زیر نقش دستری «تو» و «یارا» چیست ؟

ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون            نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

1)      مسند – نهاد

2)      نهاد – منادا

3)      مسند – منادا

4)      مفعول – نهاد

4ـ در مصراع « نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا » ، مفعول کدام است ؟

1)      نیکی

2)      یاران

3)      فرصت

4)      یارا

5ـ با توجه به بیت زیر نقش دستوری « تو » و « هرچه گویم » چیست ؟

                   زین گفته ، سعادت تو جویم           پس یاد بگیر هرچه گویم

1)      نهاد – نهاد

2)      مضافٌ الیه – مفعول

3)      مفعول – نهاد

4)      صفت – مفعول

6ـ با توجه به بیت زیر نقش دستوری « عمر » و « سحرگهان » چیست ؟

           می باش به عمر خود سحرخیز           وز خواب سحرگهان بپرهیز

1)      متمم – مضافٌ الیه

2)      مضافٌ الیه – قید

3)      متمم – قید

4)      نهاد – مضافٌ الیه

7ـ با توجه به بیت زیر نقش دستوری « مهربان » و « به جان » چیست ؟

          با مادر خویش مهربان باش            آماده ی خدمتش به جان باش

1)      متمم – نهاد

2)      مضافٌ الیه – قید

3)      مسند – مسند

4)      مسند – قید

8ـ در بیت زیر چه آرایه ای به کار رفته است ؟

    زنهار مگو سخن به جز راست    هرچند تو را در آن ضررهاست

1)      کنایه

2)      تلمیح

3)      تشخیص

4)      طباق

9ـ در عبارت « زندگی یک سفر طسولانی است » چه آرایه ای به کار رفته است ؟

1)      تشخیص

2)      تضاد

3)      کنایه

4)      تشبیه

10ـ در عبارت « سفر زندگی هم به مهارت هایی نیاز دارد » چه آرایه ای به کار رفته است ؟

1)      تشبیه

2)      کنایه

3)      تضاد

4)      تشخیص

11ـ مفرد کلمه ی « رموز » چیست ؟

1)      رمز

2)      راز

3)      گزینه ی 1 و 2

4)      رموز مفرد است

12ـ در کدام گزینه غلط املایی بیشتری دیده می شود ؟

1)      عذّْت از خاری نشناخته ای

2)      خوارکش پیری با دلغ درشت

3)      به هلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است

4)      ساخت بناهای عاممّ المنفعه برای تحصیل طلّاب ، صواب آخرت دارد

13ـ املای کدام گزینه با توجه به معنی آن نادرست است ؟

1)      دلق : نوعی جامه ی پشمین که فقیران می پوشند

2)      پشته : توده

3)      نژند : اندوهگین

4)      سنا : ستایش

14ـ کدام قالب برای سرودن منظومه ها به کار می رود ؟

1)      مثنوی

2)      چهار پاره

3)      دوگانی

4)      گزینه ی 1و 3

15ـ کتاب جامع التواریخ از کیست ؟

1)      خواجه رشید الدین فضل الله

2)      هاتف اصفهانی

3)      سنایی غزنوی

4)      حمید سبزواری

16ـ کدام کتاب به تقلید از گلستان نوشته نشده است ؟

1)      بهارستان

2)      لیلی و مجنون

3)      پریشان

4)      منشات

17ـ بیت زیر با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد ؟

ده روزه مهر افسانه است و افسون         نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

1)      چون با ادب و تمیز باشی            پیش همه کس عزیز باشی

2)      روزی که در ان نکرده ای کار     ان روز ز عمر خویش مشمار

3)      زنهار مگو سخن به جز راست      هرچند تو را در ان ضررهاست

4)      ای که دستت می رسد کاری بکن    پیش از ان کز تو نیاید هیچ کار

18ـ منظور از « مپیچ سر را » در بیت زیر چیست ؟

با چشم ادب نگر پدر را         از گفته ی او مپیچ سر را

1)      تکان دادن سر

2)      سر را چرخاندن

3)      نافرمانی کردن

4)      سرپیچی نکردن

19ـ ره اورد تمدن ماشینی و و علو زده ی غرب چیست ؟

1)      شکستن شکوه و حرمت انسانی

2)      کم رنگ شدن آداب و اخلاق

3)      پای بندی به اعتقادات و هنجارهای اخلاقی

4)      گزینه ی 1 و 2

20ـ مفهوم عبارت « به قدر فهم مستمعان می گویم » در کدام گزینه امده است ؟

1)      سعی می کنم تا از شنوندگان باشم

2)      به همان اندازه که می توانم شنونده باشم سخن می گویم

3)      به اندازه ی درک شنوندگان سخن می گویم

4)      کمتر حرف می زنم و بیشتر گوش می دهمادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم فروردین 1391ساعت 20:5  توسط منصور . اسعدی  | 

نمونه سوال دوم راهنمايي فروردين 91سري 2

      سوالات تستی ادبیات      طراح.احسان جمشیدی         کلاس دوم 2

1-کدام کلمه ساده است؟

بخشش              ناپایدار                   توانا              صحرا

2-از من به خاطر دار چه نوع جمله ای است؟

خبری              پرسشی                  امری              عاطفی

3- سید جعفر شهیدی در شهر .... به دنیا امد.

تبریز              بروجرد                 شیراز               تهران

4-مفهوم جمله ی قند در دل کسی آب کردن در کدام گزینه درست است؟

اب کردن دل کسی                                 خوشحال کردن کسی

غمگین شدن                                        افسوس خوردن

5-املای کدام واژه با توجه به معنا درست نیست؟

مهتری=بزرگی       تن پروری= تنبلی    غرص=کاشتن کاریز=قنات

6-ساختار کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟

خردمند              دانش                  افسونگر        خرمشهر

7- در بین واژه های داده شده چند واژه پسوند دارند؟(توانا- با ادب- هیزم- سوگوار- رنجش)

سه                   یک                    چهار             دو

8- در ترکیب های داده شده چند غلط املایی وجود دارد؟

(نرم وانعطاف پزیر- پر ازرم- استعداد و غابلیت)

چهار             دو                   یک                  سه

9-معنای چند واژه در مقابل ان نادرست نوشته شده است؟

دفتر(کتاب)- جهل(نادانی)- فرهنگ(تربیت)- مجادله(ضعیف شده)

 

10- معنای واژه های افریننده و احسان در املای کدام عبارت صحیح امده است؟

سانع-عنایت        صانع-انایت       صانع-عنایت       سانع-انایت

 11- بیت زیر سروده کیست؟

( درست این سخن گفت پیغمبر است     که من شهر علمم علی ام در است)

اقبال لاهوری        فردوسی          سعدی           نظامی

12- چند صفت نسبی در واژه های داده شده وجود دارد؟ ( جدید- شیرازی- زرین- نامه- پاییزه- روشن)

چهار                 سه                یک               دو

13- بیت( برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه؟ / ابر از هجر که می گرید بدین سان زارزار) کدام ارایه ی ادبی را دارد؟

تشبیه             تلمیح                سجع            تشخیص

14- بن فعل می شنویم کدام است؟

می شنو           بشنو                شنو              شنویم

15-در کدام گزینه صنعت تشخیص دیده نمی شود؟

ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی    یال پریشان او/دست نسیم سحر

شب ایستاده است/خیره نگاه او       طعم علف های سبز/دردهن بره ها.

16- کدام مصراع نادرست معنی شده است؟

از گفته ی او مپیچ سر را:به حرف او گوش بده

زین گفته سعادت تو جویم: خیر تو را می خواهم که این ها را می گویم

اماده خدمتش به جان باش: با تمام وجود اماده باش تا به او خدمت کنی

کن نیک تامل اندر این باب:در این باره خوب عمل کن

 

17-( نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا) یعنی....

فرصت های خوب را برای خود و یاران خود در نظر بگیر.

به جای یاران خود نیکی را در حق دیگران اعمال کن.
ای یار فرصت را برای نیکی کردن به یاران خود غنیمت بدان.

ای یار برای کارهای خوب کردن فرصت به دیگران مده.

 

18- متن ( جوانه چشم هایش را باز کرد و سرش را بالا اورد و سنجاقک را نگاه کرد) کدام ارایه ی ادبی را دارد؟

تشخیص             تلمیح               کنایه             تضاد

 

19- (فاصله ی اشپزخانه تا مکتب خانه را یک نفس طی می کرد) یعنی....

فاصله ی اشپز خانه تا مکتب را  به تندی و بدون توقف طی می کرد

فاصله ی بین اشپز خانه ومکتب رابه ارامی وباارامش پشت سرمی گذاشت.

فاصله ی بین مکتب و اشپز خانه را با درنگ و توقف طی می کرد.

فاصله ی بین مکتب و اشپز خانه را با سر و صدا وفریاد طی می کرد

 

20- شعر روبرو در کدام غالب شعری سروده شده است؟

(چه زشت و چه زیبا همه نقش قلم اوست

                             نی نی نکند زشت نگارنده ی زیبا)

مثنوی              غزل             قصیده        دو بیتی


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

بسم الله الرحمن الرحيم

        پوریا راسخ                        

1- معادل فارسي كدام گزينه نادرست گفته شده است؟

الف- سايت: پايگاه        ب- كامپيوتر: يارانه        ج- ماوس: موشواره       د- آن لاين: بر خط

2- مترادف همه ی واژه ها جز گزینه ی ............ صحیح می باشد.

الف- محاربه: جنگیدن                              ب- تعارف: خوش آمد گویی

ج- استعمار: خود رأیی                             د- شیوع: فاش شدن

3-همه ی گزینه ها جز گزینه ی .......... در مورد قصیده صحیح می باشد.

الف- مصراع اول بیت اول با تمام مصراع های زوج بیت های دیگر هم قافیه است.

ب- تعداد بیت های آن از15 بیت کمتر است.

ج- موضوع قصیده، توصیف طبیعت،مدح یا ستایش یا نکوهش کسی یا چیزی است.

د- قصیده از نظر قافیه شبیه قالب غزل است.

4- در میان گروه کلمات زیر چند واژه از نظر املایی نادرست است؟

« پاکی معصومانه ی زمستان، فصل تجدید حیاط، د ست خاهش، فراقت از درس، اهتزاز و جنبش، پرنده گان تنها، استسنا و جدا، زیباتر و تأثیر گذارتر»

الف- سه         ب- چهار         ج- پنج       د- شش

5- در کدام گزینه نادرستی املایی دیده نمی ‌‌شود؟

الف- بدون شک تاکنون بسیار پیش آمده است که در زیبایی های آفرینش تعمّل کنید.

ب- تابستان نیز به ضرورت کم کم جای خود را به پاییز می‌ دهد و درختان از پوشش سبز خود اُریان می شود.

ج- تک درختی در بیابان برای رفع عطش به انتظار باران نشسته است.

د- دستی نامرعی با نخ سفید آسمان تیر را به زمین می دوزد.

 

 

6- كدام گزينه با بقيه ارتباط معنايي كمتري دارد؟

الف- حدّ من نيست ثنايت گفتن                    گوهر شكر عطايت سفتن

ب- فضل خداي را كه تواند شمار كرد          يا كيست آن كه شكر يكي از هزار كرد

ج- هر گل و برگي كه هست ياد خدا مي كند    بلبل و قمري چه خواند يا د خداوندگار   

د- از دست و زبان كه بر آيد                   كز عهده ي شكرش به در آيد

7- عبارت زير، با كدام گزينه ارتباط معنايي نزديكي دارد؟

«نادان را به از خموشي نيست و اگر اين مصلحت بدانستي،نادان نبودي»

الف- درشتي ز كس نشنود نرم گوي               سخن را تواني به آزرم گوي

ب- سخن ماند از تو همي يادگار                   سخن را چنين خوار مايه مدار

ج- بي كمالي هاي انسان از سخن پیدا شود       پسته ی بی مغز چون لب واکنده  رسوا شود

د- خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش               نگوید سخن تا نبیند خموش

8- ایرج میرزا شعر «پند پدر»را تحت تأثیر شعر کدام شاعر سروده است؟

الف- حافظ         ب- سعدی         ج- نظامی          د- مولوی

9- همه ی گزینه ها جز ......... در مورد عبدالرحمن جامی نادرست است؟

الف- شاعر و نویسنده ی معروف قرن هشتم هجری است.

ب- هفت پیکر و نفحات الانس و بهارستان از آثار اوست.

ج- به تقلید از خمسه          ی نظامی هفت مثنوی سروده است.

د- بهارستان را به تقلید از بوستان سعدی نوشته است.

10- در کدام گزینه،آرایه ی تشبیه دیده نمی شود؟

الف- لنگ لنگان قدمی بر می باشت            هر قدم دانه ی شکری می کاشت

ب- در دولت به رخم بگشادی                   تاج عزت به سرم بنهادی

ج- نوجوانی به جوانی مغرور                  رخش پندار همی راند ز دور

د- خار بر پشت زنی زین سان گام             دولتت چیست؟عزیزیت کدام؟

 

11- آرایه ی ادبی مربوط به کدام گزینه نادرست گفته شده است؟

الف- - حدّ من نيست ثنايت گفتن                    گوهر شكر عطايت سفتن(تشبیه،جناس)

ب- به ره حرص شتابنده نکرد                      بر در شاه و گدا بنده نکرد(جناس،تضاد)

ج- پیر گفتا که چه عزت زین به                    که نی ام بر در تو بالین نه(جناس)

د- عزت از خواری نشناخته ای                    عمر در خارکشی باخته ای(تضاد)

12- آرایه ی مربوط به کدام گزینه نادرست ذکر شده است؟

الف- هیاهوی کلاغ ها سکوت باغ را می شکست.(تضاد - تشخیص)

ب- شنیده ها را بر کاغذ ذهن می نوشت و در دل تکرار می کرد.(تشبیه)

ج- حاصل ماه ها پشت در نشستن، دانش دست و پا شکسته ای بود که اندک اندک در قلک ذهنش جمع شده بود.(تشبیه)

د- به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است.(تلمیح)

13- اگر نویسنده شرح حال خود را بنویسد، به این نوع شرح حال نویسی .......... می گویند.

الف- زندگی نامه            ب- بیوگرافی          ج- اتوبیوگرافی          د- موارد الف و ب

14- با توجه به بیت زیر، کدام گزینه نادرست است؟

«خاکم از مهر او آیینه ام          می توان دیدن نوا در سینه ام»

الف- بیت از سه جمله تشکیل شده است.         ب- در بیت،‌ آرایه ی تشبیه به کار رفته است.

ج- نقش دستوری خاک  و آیینه (مسند) است.    د- بیت دارای {ردیف}است.

15- نقش دستوری کلمات مشخص شده در همه ی گزینه ها جز .......... مسند است.

الف- بود بی مزد و منت اوستادی             ب- درونش همچو غنچه از ورق پر

ج- نه محقق بود، نه دانشمند                   د- چون عمل در تو نیست نادانی

16- در کدام گزینه فعل گذرا دیده می شود؟

الف- منتظران بهار، فصل شکفتن رسید.   ب- پس چرا این قدر آدم بی اخلاق در جامعه وجود دارد؟

ج- با قدرت خیال خود به آینده بروید.      د- افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند.

 

 

17- فعل کدام گزینه ماضی گذرا است؟

الف- گاهی گرد بادی از راه می رسد.

ب- بچه های دانش آموزفرستاده اند.

ج- در اتاق معلم می ایستاد تا ظرف غذا را بر گرداند.

د- برگ هاي سبز،زير نو گرم خورشيد مي درخشيدند.

18- با توجه به بیت زیر، کدام گزینه نادرست است؟

«گر از فارس گويي، بهشتي خوش است         همه مرز آن،خرم و دلكش است»

الف- فعل جمله ي اول مضارع التزامي است.        ب- دلکش کلمه ی مرکب است.

ج- آرایه ی تشبیه وجود دارد.                          بهشت در جمله ی دوم نهاد است.

 19- عبارت زیر،با کدام گزینه ارتباط معنایی نزدیکی دارد؟

«نادان را به از خموشي نيست و اگر اين مصلحت بدانستي،نادان نبودي»

الف- درشتي ز كس نشنود نرم گوي               سخن را تواني به آزرم گوي

ب- سخن ماند از تو همي يادگار                   سخن را چنين خوار مايه مدار

ج- بي كمالي هاي انسان از سخن پیدا شود       پسته ی بی مغز چون لب واکنده  رسوا شود

د- خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش               نگوید سخن تا نبیند خموش

20- همه ی گزینه ها جز گزینه ی ......... به مفهوم یکسانی اشاره دارد.

الف- ز دانشور سخن باور توان کرد              که نادان هر چه گوید باوری نیست

ب- خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش               نگوید سخن تا نبیند خموش

ج- سخن را سر است ای خردمند و بن            میاور سخن در میان سخن

د- هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر آن کسی که چون دیگری در سخن باشد همچنان نا تمام  گفته،سخن آغاز کند.  

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم فروردین 1391ساعت 20:1  توسط منصور . اسعدی  | 

نمونه سوال دوم راهنمايي فروردين 91

باسلام

 اين سوالات به وسيله ي دانش اموزان مدرسه ي راهنمايي علوم ژزشكي شيراز جمع اوري شده است:

به نام خدا

1. با توجه به معنی املای کدام واژه نادرست می باشد؟

1) صحن : عرصه                   2) منشأ : سرچشمه              3) مصتور : پوشیده شده           4) نغز : نیکو

2. همه ی شاعران زیر به جز . . . . . . . از قصیده سرایان معروف هستند.

1) ملک الشعرای بهار            2) سعدی  3) حافظ                           4) خاقانی

3. بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟

{ ای نام تو  ، سر دفتر عنوان ها   *وی طلعت روی تو   زینت  ده  عنوان ها   }

1) دو                               2) سه                              3) چهار                                4) پنج

4.معنی کدام واژه نادرست است؟

1) تکلیف : وظیفه          2) فیض : ثروت                3) شقاوت : بدبختی               4) معدوم : نابود

*با توجه به عبارت زیر به پرسش های 5 و 6 و 7 پاسخ دهید.

((ای کاش وقتی جوان بودیم، کسی به ما می گفت، چه کار کنیم تا در آینده وضع بهتری داشته باشیم با این که اگر کسی به من میگفت چه کار کنم، الآن حتماً وضع بهتری داشتم. ))

5. چند فعل گذرا به مفعول به کار رفته است؟
1) دو                       2) سه                        3) چهار                         4) شش

6. کدام واژه نقش مسندی دارد؟

1) جوان                   2) کار                      3) وضع بهتری                  4) کسی

7. کدام فعل به کار نرفته است؟

1) ماضی استمراری          2) مضارع اخباری            3) مضارع التزامی               4) ماضی ساده

8. معنی کدام واژه درست است؟

1) سیف : تابستان           2) خار : حقیر              3) سد : 100                4) ارض : زمین

9. در کدام ترکیب زیر، غلط املایی وجود دارد؟

1) عامّ المنفعه           2) غالب خانه های ایران           3) صهن تمام خانه ها          4) زمین های مزروع

10. کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است؟

1) جامه ی خواب       2) پند پدر  3) خواب سحرگاهان              4) نگاهی غمگین

11. حافظ شاعر قرن . . . . . . و در سرودن . . . . . . . بی نظیر بود.

1) هشتم ، قصیده        2) هفتم ، غزل            3) هشتم ، غزل                  3) هفتم ، قطعه

12. جامی در قرن . . . . . به دنیا آمد و کتاب . . . . . از اوست.

1) هشتم ، هفت پیکر     2) نهم ، ردپایی در برف      3) نهم ، هفت اورنگ      4) هشتم ، بهارستان

13. در جملهی زیر چه آرایه ای وجود دارد؟

( ملک  از  خردمندان  جمال  گیرد    و   دین   از    پرهیزگاران   کمال   یابد.)

1) جناس    2) مراعات نظیر      3) سجع    4) جان بخشی یه اشیاء

 

14. معادل فارسی کدام گزینه نادرست است؟

1) اس ام اس : پیامک       2) سایت : پایگاه           3) فاکس : پیام خوان         4) ایمیل : رایانامه

15. کدام آرایه در عبارت زیر، وجود ندارد؟

( دانش دست و پا شکسته ای بود که اندک اندک در قلک ذهنش جمع شده بود. )

1) کنایه           2) تشبیه             3) مراعات نظیر              4) جناس

16. بیت زیر چه آرایه ای دارد؟

{    لنگ لنگان قدمی بر می داشت                *           هر قدم دانه ی شکری می کاشت}

1) تضاد                     2) تشبیه                      3) تلمیح                       4) تشخیص

17. مصراع (( رخش پندار همی راند ز دور)) چه چیزی را توصیف نمی کند؟

1) خود رأیی      2) خود خواهی          3) خونسردی          4) خود باختگی

18. کدام گزینه هدف شعر (( راز ماندگاری)) را بیان می کند؟

1) آزادگی           2) اتّحاد و همدلی          3) راه طولانی           4) تفکر خلّاق

19.معنی جمله ی  (( دانش دست و پا شکستهای داشت.)) یعنی چه؟

1) دانش زیادی داشت    2) دانش کمی داشت     3) دست و پایش شکسته بود      4) هیچکدام

20. معنی جمله ی  (( مگر خردی فراموش کردی که درشتی می کنی ))یعنی چه؟

1) مگر وعده غذای قبلی خودرا از یاد برده ای که به دنبال لقمه ی بزرگ دیگری می گردی

2)مگر وعده غذای قبلی خودرا از یاد برده ای که پرخاشگری می کنی

3) مگر کودکی خودرا از یاد برده ای که پرخاشگری می کنی

4) مگر کودکی خودرا از یاد برده ای که بزرگی جثّه ات را به رخ می کشی

 

ارشیا غفاریان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم فروردین 1391ساعت 19:55  توسط منصور . اسعدی  | 

سال نو مبارک

باسلام و تبریک سال نو

 ضمن تشکر و سپاس از دانش آموزانی که در طرح تحقیق  نوروزی شرکت کردند

 به مرور نمونه سوالات شما در وبلاگ نمایش داده می شود

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390ساعت 20:58  توسط منصور . اسعدی  | 

سپاس


مطالب این وبلاگ بیشتر توسط دانش آموزان

مدارس علوم پزشکی ،

دکتر حسابی2 و شاهد ناحیه ی 2 شیراز تهیه و گردآوری شده است

که از لطف و محبت آنها تشکر میکنم


در بخش نظرات مطالب بسیار سودمندی


وجود دارد که از دانش اموز محمد عبید


تشکر میکنم حتما نظرات را ببینید

اسعدی
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن 1389ساعت 20:55  توسط منصور . اسعدی  | 

سوم راهنمایی

درس دوازدهم

سخن ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن:

تا از تو چیزی پرسیده نشده، سخنی مگوی.

چون باز پرسند، جز راست مگوی:

و زمانی که از تو چیزی پرسیده می­شود، فقط حقیقت را بگو.

تا نخواهند، کس را نصیحت مگوی و پند مده:

تا از تو نخواهند که کسی را نصیحت کنی، کسی را پند مده.

خاصّه کسی را پند نشنود که او خود اوفتد:                      خاصّه: مخصوصاً

مخصوصاً کسی را که نصیحت پذیر نیست؛ که او خود سرش به سنگ خواهد خورد و متّوجه خواهد شد.

 در میان جمع هیچ کس را پند مده. از جای تهمت­زده پرهیز کن:

از رفت و آمد در جاهایی که باعث گمان بد و سوءظن در مورد تو می­شود، دوری کن.          تهمت: گمان بد، افترا          پرهیز: دوری، اجتناب

و از یار بداندیش و بدآموز بگریز: از دوستِ بدخواه و بدآموز فراری باش.

به غم  مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی مکنند:

در ناراحتی دیگران شادمانی و پایکوبی مکن تا آنان نیز به ناراحتی تو خوش­حال و شادمان نباشند.                غم و شادی: آرایه­ی تضاد

داد ده تا داد یابی: با دیگران به عدل و انصاف رقتار کن تا با نو نیز به عدالت و انصاف رفتار شود.                 داد: عدل و انصاف

داد دادن: به عدالت رفتار کردن.

خوب گوی تا خوب شنوی: با دیگران به نیکویی صحبت کن و بدگویی نکن تا دیگران نیز با نیکویی حرف زده و از تو بدگویی نکنند.

اگر طالب علم باشی پرهیز گار و قانع باش و علم دوست و بردبار و کم­سخن و دوراندیش.

طالب: جویا، به دنبال          پرهیزگار: خداترس، باتقوا            قانع: خرسند، راضی               دوراندیش: عاقبت اندیش، آینده نگر

«قابوس­نامه» نوشته­ی امیر عنصر المعالی کیکاووس بن قابوس وُشمگیر، از امرای آلِ زیار است. او این کتاب را برای فرزندش گیلانشاه در آیین مملکت داری و تعلیم و تربیت، نوشته است.


عمر در پرستش خدای تعالی خرج کن که حساب، او خواهد خواست.

خرج کن: صرف کن، هزینه کن            تعالی: بلند مرتبه                حساب خواستن: مؤاخده کردن، بازخواست کردن.

 بر گذشته  و شکسته و ریخته، افسوس مخور.                       افسوس: دریغ، حسرت

گذشته: روزگار سپری شده، زمان از دست رفته       شکسته: کوزه یا سبویی که ناآگاه آن را شکسته باشی. تلمیح به داستانی از جحا.

گذشته و شکسته و ریخته(هر چیزی که دیگر از دسترس و تملّک تو بیرون است) مراعات نظیر دارند.

تمام زیرکی را عاقبت­شناسی نام نه:

تمامِ فراست و زیرکی دنیا در این است که دورنگر و عاقبت­اندیش باشی.                                                          

معیشت تنگ را به توکّل دفع کن. فقر و تنگ­دستی را با توکّل بر خدا از خود بران.

معیشتِ تنگ: فقر و تنگ دستی                            توکّل: تکیه، اعتماد                               دفع کردن: راندن، دور کردن

دین را به علم نگاه دار: دین خود را با افزودن بر دانایی­ات افزون محکم و تقویت کن.

اگر علم خواهی با تنهایی بساز: اگر به دنبال دانایی هستی، به تنها بودن عادت کن و کنار بیا.

فراخ­دلی خواهی، تن­آسانی را بگذار: اگر به دنبال گشاده دلی و دست و دل­بازی هستی، تنبلی و تن­پروری را رها کن.

فراخ­دلی: گشاده دلی، بخشندگی، دست و دل بازی               تن­آسانی: تنبلی، تن­پروری، کاهلی، سستی

کم خصمی خواهی، به خود مشغول باش:             خصم: دشمن، بدخواه، بداندیش

اگر می­خواهی دشمن اندکی داشته­باشی، مشغول کار خودت باش.

خلق را دوست خواهی، مال را دشمن گیر:

اگر می­خواهی مردم دوست تو باشند، دشمن دارایی خود باش(در فکر حفظ دارایی خود نباش و بخشنده باش).             خلق: مردم

خود را آسوده خواهی، بد مکن: اگر به دنبال آسودگی و آسایش خویشتنی، به کسی بدی مکن.

شر نخواهی، بد بگذار: اگر شرارت و بدی دیگران باعث آزارِ توست، با کسی بدی مکن.                 شر: بدخویی، شرارت

جنگ نخواهی، تحمّل کن: اگر از جنگ گریزانی، صبوری پیشه کن.

دعا را بهتر از سپاه دان: بدان که دعای خیر مردم از سپاه و لشکر قدرتمند بهتر است.                   دعا: آرزوی خوب

امید را بهتر از گنج دان: بهترین گنج، امیدواری­است.      

هر چه دون خدای است همه را باطل دان: هر چیزی را غیر از خدا،  باطل و بیهوده فرض کن.

بلا از دوست عطا­ست، پس ، از عطا نالیدن خطاست:

هر گونه آسیب و آفتی از طرف دوست مثل هدیه­ای ارزشمند است پس گله­ و شکایت از هدیه­ی او اشتباه است.

بلا: آفت، آسیب                            عطا: بخشش، هدیه                        عطا و خطا(سجع)

الهی­نامه ، خواجه عبد الله انصاری: ملقّب به پیر هرات و پیر انصار. عارف و نویسنده­ی قرن پنجم هجری و از پیش­گامان نثر مسجّع بود.


آدمی باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن  خود قطع نکند: انسان نباید زیاد حرف بزند و وسط حرف دیگران نیاید.

هر که حکایتی یا روایتی کند و او برآن واقف باشد، وقوف خود برآن اظهار نکند.

وقوف: اشراف، آگاهی                      وقوف: اطّلاع، آگاهی       اظهار: آشکار کردن

اگر او نسبت به حکایت و داستانی که می­گویند، اطلاع و آگاهی داشته باشد، نباید آگاهی خود را آشکار کند.

 تا آن کس به اتمام رساند و چیزی را که از غیر او پرسند ، جواب نگوید. اگر سوال از جماعتی کنند که او داخل آن جماعت بود، بر ایشان سبقت ننماید: سخنی را که از دیگران می­پرسند پاسخ ندهد. و اگر از گروهی سؤال شود  که او نیز در بین آن­هاست، بر دیگران پیشی نگیرد. 

سبقت نمودن: پیشی گرفتن.

و اگر کسی به جواب مشغول شود و او بر بهتر جوابی از آن قادر بود ، صبر کند تا آن سخن تمام شود:

در حالی که او جواب درست­تری را بداند، تا پایان سخن قبلی صبوری کند.                     متقدّم: قبلی، پیشین

پس جواب خود بگوید، بر وجهی که در متقدم طعنه نکند: به صورتی که به سخن فرد پیش از خودش طعنه و ملامت و سرزنش نداشته باشد.

و در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، خوض ننماید: در گفت­وگوهایی که در حضور او بین دو نفر صورت می­گیرد، کنجکاوی و دقّت بیش از اندازه نکند            بر وجهیُ: به صورتی، به گونه­ای             خوض: تعمّق، دقیق شدن، کنجکاوی

طعنه: ملامت، سرزنش

 و اگر  از او پوشیده دارند، استراق سمع نکند: و اگر از او پنهان می­کنند، دزدیده به آن­ها گوش ندهد.    پوشیده داشتن: پنهان کردن      استراق: دزدیدن                                                             استراق سمع: دزدیده گوش دادن.

و تا او را  با خود در  مشارکت ندهند ، مداخلت نکند: مداخلت: مداخله، دخالت                                                

اخلاق ناصری ، خواجه نصیر الدین توسی

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن 1389ساعت 20:29  توسط منصور . اسعدی  | 

دوم راهنمایی

فصل ششم

نام­ها و یادها

نام نیکو گر بماند ز آدمی به کز او ماند سرایِ زر نگار (سعدی)

آدمی: انسان کز او: مخفّف(که+ از+ او) سرا: خانه زرنگار: مجلّل، طلاکاری شده

اگر خوش­نامی از انسان به یادگار بماند، بهتر از آن است که خانه­های مجلّل و اشرافی بر جای بماند.


درس چهاردهم

نوجوان باهوش

مکث: درنگ، تأمّل، تفکّر

به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست

عاشقم بر همه عالم، که همه عالم از اوست

خرم: دل­شاد، شادمان، خوش­حال به جهان: در جهان

به این دلیل در این دنیا شادمان و خوش­حالم که تمامِ جهان از خداوند شادمان و آباد است. و عاشقِ همه­ی هستی هستم، زیرا هستی را خداوند خلق کرده­است.

به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی­است

به ارادت بکشم درد، که درمان هم از اوست

حلاوت: شیرینی شاهد: زیبارو، معشوق

ساقی: کسی که در مجلسی نوشیدنی تعارف می­کند.

ارادت: عشق و علاقه، اشتیاق

درد و درمان(آرایه­ی تضاد) حلاوت و زهر(تضاد)

زهر را به شیرینی سرمی­کشم، زیرا ساقی، معشوق زیباروی است و با اشتیاق درد را تحمّل می­کنم، زیرا درمانم نیز از اوست.

لهجه: گویش فوق­العاده:(فوق: بالا+عاده: عادت) بالاتر از عادی، عالی

حکمت: دانش استعداد: قابلیّت، شایستگی

نامی: نام­دار، مشهور، بلند آوازه


آشپز زاده­ی وزیر

هیاهو: های و هو، شور و غوغا، بانگ و فریاد کاغذ ذهن: اضافه­ی تشبیهی(ذهن به کاغذ تشبیه شده است و وجه شبه این دو، ثبت و نگه­داری است).

قلّک ذهن: اضافه­ی تشبیهی(ذهن به قلّک تشبیه شده است و وجه شبه این دو حفظ و نگهداری است).

طراوت: سرسبزی، شادابی تعارف: خوش­آمد گویی، باب میل دیگران حرف زدن.

تأسّف­بار: متأثّر، ناراحت لیاقت: شایستگی، سزاواری

ستاره­ای بدرخشید و ماهِ مجلس شد دلِ رمیده­ی ما را انیس و مونس شد

ستاره، ماه و درخشش(مراعات نظیر) انیس: همدم، مونس(انیس و مونس جناس اشتقاق دارند).

در مجلس ما ستاره­ی کوچکی شروع به درخشیدن کرد ولی مانند ماه خودنمایی کرد و دل وحشت­زده و وحشی ما را آرام و رام کرد.

وجد: شور و نشاط هلهله: شادی، شادمانی صدراعظمی: قائم­مقامی، جانشینی

منشأ: سرآغاز، مبدأ، سرچشمه ذکاوت: تیزهوشی، زیرکی نام­دار: بلندآوازه، معروف، شناخته­شده

شیوع: رواج، گسترش آبله­کوبی: واکسن آبله از قضا: اتّفاقاً، تصادفاً
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن 1389ساعت 20:28  توسط منصور . اسعدی  | 

مسابقه ی گلستان خوانی

مسابقه ی گلستان خوانی و انتخاب نفر


برتر برای معرفی به ناحیه دوشنبه 18 بهمن 89


پایه اول راهنمایی

مدرسه ی راهنمایی علوم پزشکی شیراز

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن 1389ساعت 23:22  توسط منصور . اسعدی  | 

مطالب قدیمی‌تر