ادبیات فارسی راهنمایی

مطالب مختلف دستوری، ارایه ها، و.....

انواع فعل ماضی

انواع فعل ماضی

-ماضی ساده : بن ماضی + شناسه‌ها (-ّ، ی، -ّ د، یم، ید، -ّ ند)

مثل «رفتم، رفتی،‌رفت، رفتیم، رفتید،‌ رفتند».

نکته :‌ سوم شخص مفرد ماضی‌ها (جز ماضی التزامی) شناسه ندارد

.

2-ماضی  استمراری =می+ ماضی ساده مثل:

«می نوشتم، می نوشتی، می نوشت، می نوشتیم، می نوشتید، می نوشتند».


2-ماضی  استمراری =می+ ماضی ساده مثل :


«می نوشتم، می نوشتی، می نوشت، می نوشتیم، می نوشتید، می نوشتند».4-ماضی بعید =بن ماضی +ه +ام، ای، است،‌ایم، اید، آند


مثل «خوانده‌ام،‌خوانده‌ای،‌ خوانده است، خواهنده‌ایم،‌ خوانده‌اید،‌ خوانده‌اند».

4-ماضی بعید =بن ماضی +ه +فعل های کمکی بودم،‌ بودی، بود،‌ بودیم، بودید، بودند.

مثل«دیده بودم،‌دیده بودی،‌دیده بود، دیده بودیم، دیده بودید، دیده بودند».

5-ماضی التزامی =بن ماضی + ه + فعل های کمکی باشم،‌باشی باشد،‌باشیم، باشند.

مثل «گفته باشم،‌گفته باشی،‌گفته باشد،‌گفته باشیم، گفته باشید، گفته باشند».

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 20:52  توسط منصور . اسعدی  |