ادبیات فارسی راهنمایی

مطالب مختلف دستوری، ارایه ها، و.....

نمونه سوال امتحانی برای دیکته سال سوم راهنمایی

1     گروه واژگانی در کدام یک از گزینه ­ها از نظر املایی درست است؟ شکل درست هر غلط را مقابل آن بنویسید. 

الف) مدح و سنا ذخایر غنی

ب) خواب­گذار طریق مبطلان

ب) بادهای توفنده - سیمای متعادل

ج) مهارت و تخصص- مَثَل مؤمنان

د) قهر و غلبه حیات مأمول

2)      در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

الف) اشغالِ متجاوزان      ب) تدایی صحنه ­ها  

ج) ویرانی معارج            د) خلعت گران­مایه

3)      برای هر یک از واژه ­های زیر دو خانواده­ بنویسید. 3 نمره

فکرت: ............................................. و ............................................. مسخّر: ............................................. و ............................................. تقدیر: ............................................. و .............................................

عاید: ............................................. و .............................................  توقّف: ............................................. و ............................................. ضمان: ............................................. و .............................................

4)      املای کدام گروه از گزینه

­های زیر، نادرست­ است؟ دلیل آن را توضیح دهید. 1 نمره

الف) از عهده­ی حفظ رعیّت                                    ب) دفع تکبّر

ج) خوشحال و خوشبخت                                     د) مجد خوافی

5)      غلط ­های املایی متن زیر را استخراج کرده و شکل درست واژه ­ها را بازنویسی کنید.

در ابتدای جوانی که به تعلم اشتقال می­ورزیدم، در بصره بودم و بغایت دست­تنگ. ... چون در من نگریست و آن هیأت ژولیده و حالت پریشان من ملاحضه کرد، ... . آن­گونه که آجر از خانه بر می­آوردم و وجه مآش می­ساختم و با این همه از طلب علم فروگزار نبودم... .

به هر جانب برای احتیات چشم می­انداخت. راسویی در جهت او کمین کرده بود، سوی درخت التفاط نمود، بومی قصد او داشت. با خود گفت: درِ بلاها و انواع آفت­ها باز است و مغرون به ابواب بلا هستم. وقت آن است که باقی زمان خود را به عدا برسانم. اکنون مرا ایمن گردان تا بندهای تو همه ببرم و فرج یابی. این ملاتفط بپذیر که عاقل در مهمّات توقف جائز نشمرد.

بدان که هرچه در وجود است، همه سنعِ خدای تعالی­است. آن­چه میان آسمان و زمین است، چون میغ و باران و برف و تگرگ و رعد و برق و غوسِ غُزح و الاماتی که در هوا پدید ­آید. مثلِ تو چون مورچه­ای است که در قصر ملکی سوراخی دارد و از جمالِ صورتِ قصر و بسیاری غلامان و سریرِ مُلک وی، هیچ خبر ندارد... .


1

واژه ­ی «ثواب» به معنی ..................... و

واژه ­ی صواب به معنی ........................... است.


1

2

شکل صحیح کلمات را در جای خالی بنویسید.

الف) در زمین نگاه کن که چگونه .......... تو ساخته است.(بسات- بساط)

ب) او از ..........................  علم خود بهره­مند شده است. (سمر ثمر)

1

3

عبارت را کامل   کنید.

الف) اگر کلمه ­ای به واژه ­ی  «عیسی» اضافه (مضاف­الیه) شود،

املای آن را ....... می­نویسند.

ب) در نوشتن املا به صدا و حروف پایانی کلمات به ویژه ....

   

1

4

حروف« ذ ض ظ » در کدام عبارت، درست به کار رفته است؟

(فقط مشخّص کنید).

الف) حافظه ­ی قوی              ب) مبذول داشتن       ج) نظم و انظباط             د) زهن آشفته

5/1

5

در کدام یک از گزینه ­ها، غلظ املایی وجود دارد؟

الف) التفات - طعمه   ب) صیّاد - عقده 

  ج) نفع و عاید- وجه معاش د) صبو و کوزه - اعزاز


5/0

6

برای هر کدام از کلمات زیر، یک هم ­خانواده بنویسید.

ظاهر: ..................        نصرت: ...............................


2

7

بر روی حروف مناسب علامت تشدید(ـّ ) بگذارید.        

الف) متحیر                      ب) خصوصیت              

      ج) اهمیت                 د) معظم


1

8

با حروف« و ق ه ر م » واژه ای بنویسید که

به معنی شکست خورده و مقلوب باشد. .......................


5/0

9

در جای خالی، یکی از حروف« ث س ص» را قرار دهید.

الف) ...........ریر و تخت          ب) مـ...........ر و پافشاری کننده 

        ج) منحـ...........ر و محدود             د) .........بات و پایداری


1

10

دو واژه بنویسید که با حرف«ص» پایان یابد.........   و    .........
 

   

1

11

برای هر کدام از حروف زیر واژه­ ا ی بیابید.

(استفاده از واژه­ های این آزمون پذیرفتنی نیست)

1)       غ:                          2) ق:                        3) ذ:                              4) ط:

2

12

واژه ­ی «متعال» با کدام یک از گزینه ­ها هم­خانواده نیست؟

الف) اعتلا                  ب) تعالی             

        ج) معلول                       د) عالی


5/0

13

صدای« ز» چند شکل آوایی دارد؟ برای هر کدام، کلمه ­ای بنویسید.

(استفاده از واژه­های این آزمون پذیرفتنی نیست)


5/1

14

ترکیبات نادرست املایی را تصحیح کنید.

الف) رخستِ رویش                           ب) پیغامبرِ اعظم

ج) تراوتِ باران                               د) سیمای ظاهر


5/1

15

در متن زیر چهار غلط املایی وجود دارد. شکل صحیح آن­ها را بنویسید.

رودخانه­ی خرّمشهر آن روزها هم بی­وغفه گذشته­است و

امروز نیز از گذشتن باز نایستاده است.

یک روز ناگهان از آسمان آتش بارید و حیاط مأمول شهر، متوقّف شد.

شهر خالی شد امّا رودخانه ماند و نضاره کرد.... .

1)       ......................      2) ..........................   

    3) .......................       4) ...................  

4

 

 

 

منبع: اینترنت با اندکی تغییر وویرایش   

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ساعت 23:45  توسط منصور . اسعدی  |